Elektromontáže - Katódová ochrana - Verejné osvetlenie - Centrálne vysávanie - Korózny prieskum

Korózny a geo-elektrický prieskum

Základom korózneho prieskumu je:

- meranie zdanlivého merného odporu pôdy

- určenie fyzikálnej štruktúry pôdy

- overenie hladiny spodnej vody

- fyzikálno - chemický rozbor zemin a vôd

- stanovenie prítomnosti blúdnych prúdov a interferencií v zemi

- posúdenie vplyvu  mikroorganizmou v aneoróbnych pôdach

 

Východiskovým podkladom pre korózny prieskum je určenie zdanlivého merného odporu pôdy štvorelektródovou metódou podľa Wennera (STN 03 8363). STN EN 13509

Táto metóda používa štyri elektródy zabodnuté do zeme v jed­nej priamke v rovnakej vzdialenosti „a“ od seba. Rozstup elektród „a" odpovedá hĺbke meranej vrstvy zeminy.

Vonkajšie elektródy sú spojené s prúdovým zdrojom a v ich prúdovom okruhu sa meria intenzita pretekajúceho prúdu. Potenciá­lový rozdiel medzi dvoma vnútornými elektródami je priamo úmerný ohmickému odporu premeriavanej vrstvy zeminy.

Zdanlivý merný odpor zemín sa vypočíta podľa vzťahu:

  rz = 2 . p . a . U/I   = 2 . p  . a . R

kde :

rz (Ω.m)     - zdanlivý merný odpor prostredia

U   ( V )      - potenciálový rozdiel medzi vnútornými elektródami

I    ( A )       - prúd vonkajších elektród

a   ( m )      - vzdialenosť elektród (t.j. hĺbka premeriavanej  vrstvy zeminy)

R  ( Ω )       - nameraný odpor

 

Meraný odpor zemín je funkciou chemických a fyzikálnych vlastností pôdy. Tieto vzájomné vzťahy sú síce zložité, ale dá sa dosť dobre posúdiť výber miesta pre anódové uzemnenie.

Hodnota zdanlivého merného zemného odporu je jednou z najdôle­žitejších veličín pri voľbe vhodného miesta pre uloženie anódového uzemnenia pre projektanta aktívnej protikoróznej ochrany. Nie je však jediná a vždy rozhodujúca. Namerané a vypočítané hodnoty ZMOP dávajú prehľad o vhod­nosti umiestnenia anódového uzemnenia v tej - ktorej oblasti. Sú jednou z najdôležitejších prvkov pri hľadaní miesta pre uloženie anódového uzemnenia a pre umiestnenie SKAO.

 

Vyhledávání

Kontakt

Elcor s.r.o. Scherffelová 1371/14
Poprad
058 01

IČO: 36 456 349
DIČ: SK 202 001 7736

OR Okr. Súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka 11253/P
tel a fax +421 52 77 67 716